• Sub

Kallelse till Vårmöte 23:e mars 2023

Hjärtligt välkomna till Vårmöte 23:e mars 2023.

Mötet hålls på Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, kl 18:00. Obligatorisk anmälan sker via Min Golf, anmälan tävling.

Denna kallelse distribueras stadgeenligt via e-post, anslås på klubbens hemsida och på anslagstavla i shopen. Handlingarna till vårmötet kan laddas ner från hemsidan eller hämtas i kansliet från den 16:e mars 2023.

ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

7. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste     verksamhets- och räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Övriga frågor (information och diskussion).

 

Väl mött!

Styrelsen

Partners

 • Aa Video
 • Advania
 • Sandbacken
 • Beviks
 • Kinnarps Interior
 • Elite Hotels
 • Hth
 • Karamello
 • Lf Ostgota
 • Wilzens
 • Scandic
 • Elon
 • Skill
 • Armatus
 • Stena Recycling
 • Baks Co
 • Lkpg
 • Lhc Lejon
 • Tickra
 • Larsson Offsettryck
 • Roomzzz
 • Byggom
 • Wissings Guld
 • Ledberg
 • Carnegie
 • Rejmes
 • Ica Supermarket
 • Ljusglimten
 • Engstroms Bil
 • Ramirent
 • Hertz
 • Rutil
 • officemanagement
 • Forsbergs
 • Colorama
 • Lejonfastigheter